8 edycja konkursu Artystyczna Podr???? Hestii

Znamy ju?? zwyci?zc??w 8. edycji konkursu Artystyczna Podr???? Hestii. G????wn? nagrod? ?? miesi?czne stypendium w Nowym Jorku ?? wywalczy?? Mi??osz Wnukowski z Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach.

Druga nagroda – czek o warto??ci 5 tys. z?? na zakup materia????w plastycznych ?? trafi??a do Katarzyny Makie??y z ASP w Krakowie, a trzecia ?? czek o warto??ci 2 tys. z?? – do studentki ASP w Gda??sku ?? Magdaleny Mellin. Przyznano tak??e nagrod? specjaln? dla Ewy Juszkiewicz z ASP w Gda??sku, kt??ra pojedzie na miesi?c do Walencji.

W pi?tek atrium centrali Ergo Hestii wype??ni??o si? sztuk?. Go??cie mogli podpatrywa? jury, kt??re wybiera??o spo??r??d zaprezentowanych 15 prac fina??owych te najlepsze. W??r??d juror??w znalaz??y si? osoby zwi?zane ze sztuk?: * prof. Maciej ??wieszewski ?? artysta malarz, * prof. Adam Myjak ?? artysta rze??biarz, * Jaros??aw Flici??ski ?? artysta malarz, * Karen Gunderson ?? artysta malarz, * Piotr Szarzy??ski ?? redaktor tygodnika ??Polityka?, * dr Josep Santacreu ?? mecenas sztuki i prezes hiszpa??skiej firmy ubezpieczeniowej DKV Seguros oraz * Piotr Maria ??liwicki ?? Prezes Grupy Ergo Hestia i pomys??odawca konkursu.

Kilka tygodni temu zadaniem juror??w by??o wybranie fina??owej ??pi?tnastki? z ponad 170 zg??oszonych prac. W pi?tek musieli wskaza? czterech najlepszych m??odych artyst??w. W tym roku do konkursu po raz pierwszy stan?li studenci akademii sztuk pi?knych z ca??ej Polski. Do tej pory udzia?? mogli wzi?? tylko studenci gda??skiej uczelni.

Artystyczna Podr???? Hestii to projekt realizowany przez Ergo Hesti? od 2002 roku. W konkursie wy??aniany jest najzdolniejszy student IV lub V roku ASP, kt??ry w nagrod? pojedzie na miesi?czne stypendium do Nowego Jorku. W ubieg??ym roku konkurs zosta?? wzbogacony o wsp????prac? z Uniwersytetem w Walencji, gdzie powo??ano do ??ycia bli??niaczy konkurs. To w??a??nie tam ju?? za kilka miesi?cy zostan? zaprezentowane prace laureat??w Artystycznej Podr????y Hestii.

Patronat medialny nad imprez? obj??? tygodnik ??Polityka?.

imiejsce_miloszwnukowski

I miejsce – Mi??osz Wnukowski, Akademia Sztuk Pi?knych w Katowicach, tytu?? pracy: “Upadek”

iimiejsce_katarzynamakiela

II miejsce – Katarzyna Makie??a, Akademia Sztuk Pi?knych w Krakowie, tytu?? pracy: “Martwa natura”

iiimiejsce_magdalenamellin

III miejsce – Magdalena Mellin, Akademia Sztuk Pi?knych w Gda??sku

Authors

Related posts

Top