Artystyczna Podr???? Hestii

W tym roku jury konkursu Artystyczna Podr???? Hestii oceni prace 104 m??odych artyst??w. Najwi?cej zg??osze?? nadesz??o od student??w z Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie.

Prace nap??yn???y z akademii sztuk pi?knych w Gda??sku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, ?odzi, Warszawie i Wroc??awiu, czyli wszystkich uczelni bior?cych udzia?? w konkursie.

?? Najwi?cej zg??osze?? ?? 26 ?? otrzymali??my z Krakowa. Na drugim miejscu znalaz??a si? Warszawa z 22 pracami ?? m??wi Renata Kozo?? z Ergo Hestii, koordynator projektu.

20 kwietnia br. poznamy finalist??w konkursu. W tym roku w jury zasi?d?:

– Karen Gunderson, malarka z USA, wyk??adowca w szko??ach artystycznych

– Jose Luis Cueto, dziekan Katedry Malarstwa Uniwersytetu w Walencji

– Jaros??aw Flici??ski, artysta malarz

– Adam Myjak, artysta rze??biarz, prof. Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie

– Maciej ??wieszewski, artysta malarz, prof. Akademii Sztuk Pi?knych w Gda??sku

– Piotr Maria ??liwicki, prezes Grupy Ergo Hestia i pomys??odawca konkursu

Artystyczna Podr???? Hestii to projekt realizowany przez Ergo Hesti? od 2002 roku, kierowany do student??w IV i V roku akademii sztuk pi?knych. Pierwsz? nagrod? w konkursie jest wyjazd na miesi?czne stypendium do Nowego Jorku. Drug? i trzeci? nagrod? s? czeki – o warto??ci 5 000 z?? i 2 000 z?? – na zakup materia????w plastycznych. Nagrod? specjaln?, zarezerwowan? dla studenta gda??skiej Akademii Sztuk Pi?knych, jest miesi?czny pobyt w Walencji. Wi?cej informacji na temat konkursu znajduje si? na stronach:

www.artystycznapodrozhestii.pl

www.facebook.com/ArtystycznaPodrozHestii

W ci?gu tygodnia od pojawienia si? Artystycznej Podr????y Hestii na Facebook strona konkursu zgromadzi??a ju?? ponad 100 fan??w. To kolejny spos??b dotarcia do student??w ASP z informacj? o mo??liwo??ci wzi?cia udzia??u w tegorocznej, dziewi?tej ju??, edycji Podr????y. Konkurs jest organizowany przez Ergo Hesti?, a zg??oszenia mo??na przes??a? do 31 marca br.

Jury sk??adaj?ce si? z artyst??w, dziennikarzy, mecenas??w sztuki i profesor??w akademickich wybierze najzdolniejszego studenta IV lub V roku jednej z polskich akademii sztuk pi?knych, kt??ry w nagrod? wyjedzie na miesi?czne stypendium do Nowego Jorku. Drug? i trzeci? nagrod? w konkursie s? czeki – o warto??ci 5 000 z?? i 2 000 z?? – na zakup materia????w plastycznych. Nagrod? specjaln?, zarezerwowan? dla studenta gda??skiej Akademii Sztuk Pi?knych, jest miesi?czny pobyt w Walencji.

W 2009 roku Artystyczna Podr???? Hestii po raz pierwszy swoim zasi?giem obj???a wszystkie akademie sztuk pi?knych dzia??aj?ce na terenie Polski (wcze??niej partnerem w projekcie by??a gda??ska ASP). W listopadzie tego samego roku Ergo Hestia otrzyma??a za projekt ??Artystyczna Podr???? Hestii? statuetk? w konkursie ??Sztuka cenniejsza ni?? z??oto?, organizowanym przez Fundacj? Commitment to Europe arts & business oraz Narodowy Bank Polski.

Authors
Top