Dan Clark Audio ??on 2 wielkie d??wi?kiem, ma??e rozmiaram

Informacja prasowa
14 wrze??nia 2020

Dan Clark Audio ??on 2
wielkie d??wi?kiem, ma??e rozmiarami
Pierwsza generacja serii Aeon wyznaczy??a nowy wymiar dla s??uchawek planarnych. Producent pokaza??, ??e mo??na zrobi? stylowe i oryginalnie wygl?daj?ce s??uchawki, kt??rych kszta??t sta?? si? znakiem szczeg??lnym Dan Clark Audio. Aeon to tak??e symbol lekko??ci, dzi?ki wykorzystaniu zaawansowanych, a do tego ultralekkich materia????w takich jak Nitinol i karbon zachowuj?c najwy??sz? jako??? d??wi?ku p??yn?c? z niesamowicie dopracowanych przetwornik??w planarnych. A to wszytko bez konieczno??ci wydawania fortuny. Okazuje si?, ??e uda??o si? to jeszcze poprawi? w najnowszej wersji Dan Clark Audio Aeon2.

Wydajno??? audio na najwy??szym poziomie
Aeon 2 to nie jest drobny facelifting. Jest to model kompletnie przekonstruowany z wykorzystaniem tego, czego Dan Clark i jego zesp???? nauczyli si? w 2018 roku przy tworzeniu najbardziej docenianego spo??r??d modeli z oferty, czyli Ether Flow 2. Wiedza ta, pozwoli??a stworzy? nowy przetwornik planarny stanowi?cy technologiczny majstersztyk. Driver zosta?? odwr??cony o 180 stopni, a technologia flow przekonstruowana tak, ??eby tworzy? jednolit? konstrukcj? pomijaj?c? szczeliny i niechciane zawirowania powietrza wewn?trz muszli.

Nowy przetwornik oferuje wi?ksz? rozdzielczo???, oraz usprawnion? p??ynno??? odpowiedzi na podawany sygna?? w ca??ym zakresie cz?stotliwo??ci. Strojenie r??wnie?? uleg??o zmianie w kierunku ciep??ego, bardziej audiofilskiego feelingu dla modelu Closed, oraz szczuplejsz? ni??sz? ??rednic? dla modelu Open. Scena muzyczna zosta??a znacznie powi?kszona w obydw??ch wersjach s??uchawek. Suma zmian przek??ada si? na brzmienie godne audiofilskiej klasy sprz?tu o bardzo emocjonuj?cym brzmieniu. Bogata linia basowa, krystalicznie czyste ??rednie tony i ogromna detaliczno???, pozbawione mocnych peak??w. W po???czeniu z g???bok? i wci?gaj?c? scen? muzyczn? sprawiaj?, ??e w Aeon 2 mamy wra??enie grania na ??ywo z odsuni?ciem d??wi?k??w od g??owy i pozbawieniem wra??enia korzystania ze s??uchawek.

Wielki d??wi?k ale bezkompromisowa mobilno???
Wielu u??ytkownik??w podr????uje ze s??uchawkami w celach biznesowych, turystycznie czy te?? na spotkania mi??o??nik??w sprz?tu. S??uchawki Dan Clark Audio (wcze??niej MrSpeakers) zawsze s? wyposa??one w podr????ne etui, ale producent czu?? pewien niedosyt i postawi?? w modelu Aeon 2 p??j??? o krok dalej. Na potrzeby mobilno??ci zesp???? in??ynier??w opracowa?? zupe??nie now? konstrukcj? pa???ka, umo??liwiaj?c? sk??adanie s??uchawek i zmniejszenie o po??ow? rozmiar??w s??uchawek i etui. Celem jest idealne pasowanie rozmiaru do baga??u podr?cznego. Do??wiadczony zesp???? in??ynier??w zadba?? o trwa??o??? takiego rozwi?zania, oraz o to, aby mobilno??? nie stanowi??a kompromisu dla jako??ci d??wi?ku. Nowy pa???k z wykorzystaniem promowanego przez producenta wzornictwa ??Industrial Design? zapewnia kompaktowe wymiary i ciekawy system sk??adania, a przy tym oferuje bardzo dobry docisk muszli do ucha zachowuj?c wysoki komfort u??ytkowania. Pokrowiec posiada dedykowane miejsce na przew??d aby maksymalnie wykorzysta? jego pojemno???. Wi?kszo??? os??b podr????uje z konstrukcjami zamkni?tymi ale technologia zosta??a u??yta zar??wno w modelu otwartym, jak i zamkni?tym.

Od momentu wprowadzenia w 2017 roku model Aeon oferowa?? stosunek ceny do mo??liwo??ci powy??ej standard??w bran??owych. Pod wieloma wzgl?dami realizowa?? on podstawow? misj? Dan Clark Audio, czyli zaoferowa? jak najwi?ksz? wydajno??? s??uchawek z wykorzystaniem zawansowanych technologii, w cenach ni??szych od konkurencyjnych produkt??w dzi?ki czemu mog? one cieszy? szersze grono odbiorc??w. Jest nam niezwykle przyjemnie przyzna? ??e jeste??my pewni, i?? Aeon2 wpisuje si? w t? teori? jeszcze bardziej ni?? poprzednik i wielu kupuj?cych szczerze je pokocha.
Specyfikacja
?? Skuteczno???: 92dB / mW (zamkni?te), 94dB (otwarte)
?? Waga (bez kabla): 340g (zamkni?te), 321g (otwarte)
?? Od???czany 2-metrowy podw??jny kabel premium z zako??czeniem 3,5 mm i 1/4?
?? Impedancja: 13 Ohm
Cena sugerowana s??uchawek Dan Clark Audio Aeon2 na rynku polskim wynosi 3999 z?? brutto.
S??uchawki dost?pne s? w wybranych sklepach w tym do ods??uchu w sklepach mp3store.

Dystrybutor: MIP
www.mip.bz

Strona produktowa:

O Dan Clark Audio
Za??o??ycielem firmy Dan Clark Audio (wcze??niej MrSpeakers) jest Dan Clark, kt??ry by?? projektantem g??o??nik??w zanim zainteresowa?? si? modyfikacjami planarnych s??uchawek Fostex T50rp. Nie jest on jedynym kt??ry rzuci?? wyzwanie japo??skiemu producentowi, ale jedynym kt??ry osi?gn??? sukces na skale ??wiatow?. Dzisiaj Dan ma w??asny, opatentowany i, zaprojektowany od podstaw p??aski przetwornik magnetyczny a jego produkty z Serii Ether szybko podpi??y uszy u??ytkownik??w i b??yskawicznie znalaz??y si? na li??cie Wall of Fame ?? najlepszych rozwi?za?? audio.
O Dystrybutorze
Firma MIP istnieje od 2002 roku. Jest wy???cznym dystrybutorem produkt??w marek iRiver, Fostex, Astell&Kern, Cowon, Auralic, Furutech-ADL, FiiO, SoundMAGIC, MrSpeakers by Dan Clark Audio, Phiaton, Takstar, Ultrasone, Divoom, Campfire Audio, WooAudio, SMSL, IEAST, AudioEngine, Monoprice, Matrix Audiom FIR Audio i wielu innych. Od 2004 roku dzia??a tak??e nale???ca do MIP sie? sklep??w MP3Store oferuj?ca wysokiej jako??ci przeno??ne urz?dzenia multimedialne i akcesoria. We wszystkich sklepach stacjonarnych klienci maj? mo??liwo??? wygodnego przetestowania bogatej gamy odtwarzaczy audio, s??uchawek, wzmacniaczy, g??o??nik??w oraz akcesori??w. MP3Store to tak??e sklep internetowy oraz najwi?ksze internetowe ??r??d??o informacji na temat przeno??nego sprz?tu multimedialnego w Polsce w postaci forum MP3Store licz?cego ponad 50 tysi?cy u??ytkownik??w.

Authors
Top