Filmowy hotel pokazuje nowe oblicze

Novotel Wroc??aw City

Filmowy hotel pokazuje nowe oblicze

Novotel Wroc??aw City, jeden z najbardziej znanych hoteli w stolicy Dolnego ??l?ska, dzi?ki zako??czeniu kolejnego etapu kompleksowych dzia??a?? modernizacyjnych, zyska?? w??a??nie zupe??nie nowe oblicze. Zlokalizowany nieopodal zielonego Parku Po??udniowego, poprzez odnowione wn?trza, oferuje doskona??? przestrze?? zar??wno do pracy, jak i wypoczynku.

Hotel Novotel Wroc??aw City to miejsce, kt??re na sta??e wpisa??o si? w histori? Wroc??awia. Jego historia od lat przeplata si? z polsk? kinematografi?, dlatego zar??wno przez go??ci i jak mieszka??c??w Wroc??awia, jest nazywany hotelem filmowym.
Obiekt przeszed?? niedawno ca??kowit? metamorfoz? i zosta?? zmodernizowany w ramach Planu Rozwojowego 2018-2020. Ze wzgl?du na ogromn? popularno??? hotelu w??r??d rezerwuj?cych go??ci, zadania wykonane zosta??y w ci?gu 2 lat. Pierwszy etap, podczas kt??rego zmodernizowano 65 pokoi, odby?? si? w okresie czerwiec ?? sierpie?? 2018, kolejny ?? w okresie listopad-grudzie?? 2019 ?? w??wczas zmodernizowano 80 pokoi.
Podj?li??my wszelkie dzia??ania maj?ce na celu sprostanie oczekiwaniom naszych go??ci, kt??rzy wybieraj? nasz hotel na pobyt biznesowy czy aby wypocz?? z rodzin? ?? podkre??la Ilona Porwo??, Dyrektor Novotel Wroc??aw City. Nasze starania s? ukierunkowane na podwy??szenie standardu hotelu do 4 gwiazdek jeszcze w tym roku ?? dodaje.
Nowe oblicze zyska??y r??wnie?? przestrzenie wsp??lne ?? recepcja, lobby i restauracja. W ofercie hotelu pojawi?? si? tak??e fitness room. Warto??? inwestycji wynios??a 10 milion??w z??otych.

Pokoje N??Room w mie??cie krasnali
Po rewitalizacji do dyspozycji go??ci oddano 126 klimatyzowanych pokoi typu Superior, 10 pokoi Executive oraz komfortowy, 50-metrowy apartament. Z my??l? o rodzicach podr????uj?cych z dzie?mi hotel przygotowa?? r??wnie?? 4 wyj?tkowe studia rodzinne ?? ka??de z??o??one z dw??ch pokoi. Ich wn?trza zosta??y ozdobione foto-tapetami z charakterystycznym dla Wroc??awia motywem krasnali. Przyjazne i przestronne przestrzenie zaprojektowano tak, by wygodnie mog??o w nich przebywa? dwoje doros??ych wraz z dw??jk? dzieci.
Wszystkie pokoje Novotel Wroc??aw City zosta??y zmodernizowane zgodnie z najnowszym konceptem N??Room. Pomieszczenia s? nowoczesne, ???cz? wsp????czesny design z du??? ilo??ci? ??wiat??a tak, aby przestrzenie by??y dopasowane zar??wno do wypoczynku jak i pracy. Wida? tutaj inspiracj? wn?trzami skandynawskimi prze??amane delikatnymi nawi?zaniami do Wroc??awia i r????nych aktywno??ci sportowych.
Nowoczesne przestrzenie wsp??lne
W ramach modernizacji metamorfoz? przesz??y r??wnie?? wn?trza przestrzeni wsp??lnych. Hotel zyska?? otwart? recepcj? i przyjazne lobby w kt??rym wygodnie mo??na odpocz?? czy porozmawia?. Wizyt??wk? hotelu jest restauracja Novo Square. Otwarta zar??wno na go??ci hotelowych, jak i mieszka??c??w Wroc??awia, zaprasza do skorzystania z menu zaprojektowanego przez szefa kuchni Dominika Pi?tka.
Prace modernizacyjne obj???y tak??e wymian? elewacji budynku oraz remont hotelowych korytarzy. W ca??ym obiekcie pojawi??o si? energooszcz?dne o??wietlenie wewn?trzne i zewn?trzne.
Za projekt lobby odpowiada ????dzka pracownia EC-5 ARCHITEKCI.

Hotel Rodzinny
Marka Novotel jako najbardziej rodzinna w portfolio grupy Accor, od lat rozwija program Family&Novotel, w ramach kt??rego na dwoje dzieci do 16 roku ??ycia, dziel?cych pok??j z rodzicami czeka bezp??atny nocleg i ??niadanie. Je??eli wol? one mieszka? oddzielnie ?? rodzice dostan? na drugi pok??j 50 procent zni??ki.
Kierujemy swoj? ofert? przede wszystkim do rodzin, dlatego te?? w najbli??szym czasie, jeszcze przed okresem letnim hotel zadba tak??e o udogodnienia dla najm??odszych ?? w przestronnym hotelowym ogrodzie powstanie plac zabaw dla dzieci oraz strefa sportowa z urz?dzeniami do ?wicze?? ?? z wielk? dum? m??wi Ilona Porwo??, dyrektor hotelu.
W bogatej ofercie Novotel Wroc??aw City bezp??atne jest r??wnie?? wyposa??enie dla niemowl?t, m.in. podgrzewacze do butelek, ??????eczka, krzese??ka i stoliki do przewijania. Na najm??odszych go??ci czeka tak??e specjalne menu, kolorowy kids corner, gry i przybory do rysowania.
Hotel jest przyjazny zwierz?tom, kt??rzy traktowani s? tu jak wyj?tkowi cz??onkowie rodziny.
Zaplecze konferencyjne
Novotel Wroc??aw City dysponuje pi?cioma zmodernizowanymi salami konferencyjnymi, o maksymalnym rozmiarze 295 m?. Dzi?ki wygodnej lokalizacji hotel jest doskona??ym miejscem na spotkanie dla prawie 300 os??b.

O Novotel
Hotele Novotel oferuj? ka??demu go??ciowi poczucie pe??nej swobody pobytu.
Novotel Hotels, Suites & Resorts oferuj? r????norodne us??ugi i rozwi?zania dla go??ci zar??wno podr????uj?cych w interesach, jak i turystycznie: przestronne pokoje o modulowanym uk??adzie, zbilansowane posi??ki 24/7, sale spotka??, uwa??n? i profesjonaln? obs??ug?, miejsca zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne lobby i sale fitness. Poprzez PLANET 21, czyli program zr??wnowa??onego rozwoju Accor, Novotel anga??uje si? na rzecz Ludzko??ci i Ziemi. Novotel posiada ponad 530 hoteli w 60 krajach, idealnie usytuowanych w centrach g????wnych miast, dzielnicach biznesu i o??rodkach turystycznych.
Grupa Accor to ??wiatowy lider w dziedzinie obs??ugi podr????nych i zwi?zanego z tym stylu ??ycia oraz cyfrowych, innowacyjnych rozwi?za??, oferuj?cy wyj?tkowe prze??ycia w ponad 5000 hoteli, resort??w i rezydencji, jak r??wnie?? w ponad 10 000 ekskluzywnych prywatnych rezydencji na ca??ym ??wiecie.

novotel.com | group.accor.com

Authors
Top