Hiszpania Salvadora

Hiszpania Salvadora

By?? niepoprawnym megalomanem i skandalist?, a to w po???czeniu z niecodziennym talentem da??o efekt w postaci najpopularniejszego artysty surrealistycznego. Mimo nienajlepszych kontakt??w z ojcem, kocha?? swoje rodzinne strony. Katalo??skie wybrze??a nietrudno dostrzec na jego obrazach, nic wi?c dziwnego, ??e Hiszpania, a konkretniej katalo??skie wybrze??e Costa Brava jest Mekk? licznych wielbicieli tw??rczo??ci Salvadora Dali. Mekka ta zamyka si? w trzech miejscowo??ciach, zwanych czasami ??tr??jk?tem Dalego?. S? to Figueres, Cadaqu?s i P??bol. Te trzy miejsca po prostu trzeba odwiedzi? b?d?c w Katalonii.

W Figueres surrealista si? urodzi??, tam r??wnie?? znajduje si? Teatro Museo Dali (w wolnym t??umaczeniu ?? Muzeum Dalego). Jak wszystko, co zwi?zane z tym nietuzinkowym artyst?, Muzeum przypomina muzeum tylko z nazwy. Na gzymsach przywitaj? nas ogromne jaja, a samo muzeum z zewn?trz wygl?da, jak zamek z dziwnej kresk??wki. Wewn?trz mo??na obejrze? m.in. deszczow? taks??wk? (po wrzuceniu monety w taks??wce zaczyna pada? deszcz) oraz pok??j w kszta??cie twarzy Mae West ze s??ynn? kanap? w kszta??cie ust. Klimat zmienia si? nieco z czarodziejsko ?? zwariowanego na intymny, gdy zachodzimy na ostatni? kondygnacj? Muzeum. Tam ??atwiej zajrze? do duszy nie??yj?cego artysty. Obok napisu ??The secret life of Salvadore Dali? (Sekretne ??ycie Salvadora Dali) widniej? szkice Salvadora, stadia przez kt??re przechodzi??y jego dzie??a zanim uzyska??y po???dan? przez tw??rc? posta?. Wszystko za?? zatapia si? w przyt??umionym ??wietle.
3salvador-dali-premonition-of-civil-war
W Muzeum w Figueres artysta zosta?? tak??e pochowany. Z jego grobem wi???e si? pewna tajemnica. Dali chcia?? spocz?? na wieki w swoim zamku w P??bol, obok ukochanej Gali. Pochowano go jednak w muzeum jego imienia. Jego ostatni? wol? zna?? tylko burmistrz Figueres, kt??remu Salvadore wyszepta?? ostatnie s??owa do ucha. Suma sumarum, najwi?kszy surrealista pochowany jest w muzeum pod nie podpisan? p??yt?. Chodz?c po jego Muzeum warto wspomnie?, ??e mo??liwe, i?? w??a??nie depczemy po jego grobie. Teatro Museo Dali to niesamowite miejsce, na kt??re warto przeznaczy? ca??y dzie??. Zupe??nie inny wymiar i klimat ma P??bol. W tej niewielkiej miejscowo??ci artysta kupi?? zamek dla swojej ??ony, Gali.

W zamku znajdziemy urz?dzone mieszkanie Salvadora. Jest tam o wiele spokojniej ni?? w Teatro Museo Dali, ale nie by??by to dom Salvadora Dali, gdyby np. przez stolik na kaw? nie mo??na by??o obejrze? stoj?cego pi?tro ni??ej w stajni konia. Oczywi??cie teraz stoi tam replika zwierz?cia. Na zamku w P??bol zobaczymy tak??e kuchni?, czy ??azienk? artysty oraz wszystko inne, co zwi?zane z codziennym ??yciem. Gdy Gala umar??a w 1982 roku w Port Lligat, Salvadore przewi??z?? j? na tylnym siedzeniu swojego Cadillac??a do zamku w P??bol. W podziemiach zamku znajduje si? krypta ?? grobowiec Gali, a w wozowni stoi ??w cadillac wraz z kluczykami. Najwi?kszym wyzwaniem jest jednak dotarcie do Cadaqu?s. Ta po??o??ona w g??rach mie??cina by??a zawsze jednym z ulubionych miejsc artyst??w tworz?cych w Hiszpanii. A to mi?dzy innymi dlatego, ??e nie da si? tam tak ??atwo dosta?. Samochodem trzeba pokona? bardzo strom? g??rsk? tras?. Mo??na pr??bowa? wod?, jednak trzeba zarezerwowa? sobie wystarczaj?co du??o czasu, bo kursy prom??w i ??odzi s? zaplanowane na konkretne godziny, a i nastawione s? na podziwianie trasy, a nie na szybkie dotarcie do Cadaqu?s. Miejscowo??? t?, wspomniani arty??ci ochrzcili ??najpi?kniejsz? wiosk? ??wiata?. Jej urok nadal nie zosta?? zniszczony przez kolosalne hotele dla turyst??w.

Wci??? jest to pe??na bia??ych dom??w miejscowo??? tul?ca si? do morza. Dali sp?dza?? tam wakacje w dzieci??stwie i to w??a??nie on walczy?? o to, by nie zaprzeda? uroku miasteczka turystom. W Port Lligat, tu?? obok Cadaqu?s, Dali i Gala mieli drugi dom, kt??ry r??wnie?? zosta?? przerobiony na muzeum. Wybieraj?c si? do surrealistycznej Katalonii, warto wzi?? ze sob? wi?cej got??wki, ni?? zazwyczaj na zwiedzanie urokliwych miejsc. Wszystkie miejsca kultu Dalego pe??ne s? bowiem sklep??w z pami?tkami, a pr??cz gad??et??w takich, jak poduszeczka w kszta??cie ust Mae West, czy surrealistyczny o????wek, mo??na znale??? tam wiele pi?knych rzeczy, kt??re chcia??oby si? postawi? w swoich czterech ??cianach. Nale??? do nich przyk??adowo ??mi?kkie? zegary Dalego na r?k? lub na ??cian?, kanapy w kszta??cie ust, czy stylizowane na stare, aparaty telefoniczne.

am

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’Salvador Dali’]

hastagi na stronie:

#salvador dali #salwadore dali #Salvadora Dali

Authors

Related posts

Top