Ikona i cz??owiek

Ikona i cz??owiek

autorem artyku??u jest Marzena Wojciechowska


Ikona jest oknem. Oknem, w kt??rym dotykamy ??wiata innej przyrody.. Dzie??o, kt??re cho? jest wytworem pracy ludzkich r?k, to jednak nie jest obrazem , przede wszystkim nim nie jest.

Kolor, ??wiat??o, perspektywa , gest, oblicze, ka??dy z tych element??w to kontekst. Ikona daje szacunek swemu odbiorcy, pokazuje pokor? i nadziej?, czyni odbiorc? pokornym. ??wiat na zewn?trz pochyla si? ku cz??owiekowi, istocie kt??ra jest cz???ci? zar??wno jednego jak i drugiego wymiaru. W jednym uczestniczy ,do drugiego swoim uczestnictwem zmierza.

magazinche_553zlata Ikona nie jest malowana jest pisana, ka??dy Jej element to znak. Semantyka (znaczenie) przekazywana przez pokolenia, nie podlega artystycznym przemianom. Sta??o??? symbolu uj?ta jest w kanonie ( gr. Hermeneia), kt??ry gwarantuje osi?gni?cie jedno??ci. Ikonograf pisz?c ikon? kontempluje, modli si?, nie przekazuje swojej wizji i ludzkiej ambicji. Ikona nie jest dzie??em ,kt??re ma podsyca? ludzk? estetyk?. Nic w ikonie nie podlega ocenie, to tylko i a?? przekaz posiadaj?cy wiele kluczy, kt??ry mo??na odczyta? otwieraj?c nie rozum ,ale serce.

Cierpliwo???, spolegliwo??? ,po??wi?cenie i przede wszystkim mi??o??? Ikonografa pomagaj? cz??owiekowi dotkn?? ,tego co w rzeczywisto??ci ludzkiej ,codziennej jest pomijane, odrzucane lub niedostrzegane. Perspektywa odwr??cona pozwala wyj??? poza ram? dzie??a. Postacie nie oddalaj? si? ,nie zmniejszaj? jak w perspektywie zbie??nej .Przestrze?? ikony jest niesko??czona jak niesko??czone jest poznanie ??wiata Boga. Spojrzenie na ikon?, cz??owiekowi ma przypomnie? poczucie dobra, pokory, ??agodno??? ,cierpliwo??? i przypomnie? ,,nieposiadanie? ,bo c???? z rzeczy pozostanie rzecz? w ??wiecie niesko??czono??ci. Ikonograf przekazuje wi?c tylko Pierwowz??r. Dlatego oczy s? szczeg??lnym detalem uj?tym w ikonie. Tak jak kolor, kt??ry nigdy nie jest w Ikonie szary- symbol niejasno??ci, pustki i niebytu. Nie miesza si? przecie?? dobra i z??a. Paleta znak??w jest jednak szeroka. Z??oto oznacza Boga, ??wiat??o???. Purpura – cesarza na Ziemi, biel ?? bosko??? i czysto???, niebieski- Niebo, g???bi?, ziele?? ?? wieczne odnowienie, m??odo???, br?z to kolor go??ej Ziemi, prochu, symbol czasowo??ci, ludzkiej natury podleg??ej ??mierci i ub??stwu. Czarny ma dwojakie znaczenie- kolor z??a, symbol grobu, ale te?? tajemnicy.

Moment nadania tytu??u Ikonie uosabia w niej sacrum. Podpis jest istotny, Ikona ma nazw?, bo to co nie ma nazwy nie istnieje. Cz??owiek i Ikona , Ikona i cz??owiek to wzajemne przenikanie i jedno???, otwarcie okna …

Prawos??awny Isichazm (gr. Isichia – spok??j, odosobnienie) naucza: ,, B??g jest niepoznawalny w Swej Istocie. Ale B??g przejawia si? przez ??ask?- bosk? energi?, kt??ra wylewa si? na ??wiat. Sam za?? B??g w swej nieosi?galno??ci jest najja??niejszym mrokiem?.


www.ikona.art.pl


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#la sagrada odzie?? #lasagrada odzie?? #odzie?? lasagrada

Authors

Related posts

Top