Komedia ludzka ??G?ska? Niko??aja Kolady w re??yserii Dariusza Taraszkiewicza

Komedia ludzka ??G?ska? Niko??aja Kolady w re??yserii Dariusza Taraszkiewicza
Premiera 16 i 17 maja 2019 w warszawskim Promie Kultury

Dechowsk, teatr na prowincji, w kt??rym wszystko przebiega od lat po staremu. Do czasu, gdy pojawia si? m??oda, atrakcyjna aktorka (tytu??owa G?ska), kt??ra szybko staje si? obiektem po???dania dw??ch ??onatych dyrektor??w. Przewidywalny scenariusz, w kt??rym zdradzaj? z ni? swoje ma????onki oczywi??cie si? wydarza. Jak potocz? si? losy ??tej trzeciej?, czy m??odszy model pozwoli zmieni? ??ycie na lepsze, czy jednak burzy bezpiecze??stwo starych nawyk??w? Komedia ludzka o kryzysie wieku ??redniego, stereotypach i obawie przed zmian?. W ??G?sce? zobaczymy doborow? obsad?, m.in.: Dominik? Osta??owsk?, Viol? Arlak, Magd? W??jcik, Ann? Smo??owik, Dariusza Kordka i Artura Pontka.

??To spektakl o tym, czy lepsze jest wrogiem dobrego, czy warto si? zmienia?, czy i kiedy walczy? o ma????e??stwo, gdy on wybiera skok w bok z m??odsz?. Czy m???owie maj? powody, by zdradza? ??ony, kt??re cz?sto nie widz? w nich ju?? lwa, tylko ug??askanego misia z brzuchem i czy to zawsze jest wina ??tej trzeciej?. Z kolei ??ony, te?? tak przyzwyczajone do swojego ??ycia czy potrafi? zawalczy? o m?????w i czy w??a??ciwie powinny walczy? o m?????w, kt??rzy szukaj? rozrywki gdzie indziej. Po sukcesie sztuki >Cudowna Terapia< zn??w porwali??my si? na ambitne przedsi?wzi?cie realizowane przez niestacjonarny teatr. Zbieramy si??y na tras?, kt??ra czeka nas ju?? od wrze??nia. Jeste??my niezmiernie ciekawi odbioru G?ski? ?? powiedzia?? Dariusz Taraszkiewicz, re??yser. Jeden z najpopularniejszych scenariuszy rosyjskiego dramatopisarza Niko??aja Kolady w re??yserii Dariusza Taraszkiewicza ju?? 16 i 17 maja 2019 roku b?dzie mie? swoj? premier? w warszawskim Promie Kultury. Na ten sezon zaplanowano jeszcze kilka wyst?p??w w m.in.: Lesznie, Wejherowie czy Nowym S?czu, za?? pe??n? par? spektakl ruszy w tras? od wrze??nia. Sztuk? b?dzie mo??na zobaczy? w Gda??sku, Wroc??awiu, Krakowie, Olsztynie czy ?odzi. Producentami G?ski s?: Dom Kultury w Rawiczu, Teatr Skene i Teatr Miejski Leszno. Aktualny repertuar dost?pny tutaj Obsada Dominika Osta??owska / Magdalena W??jcik* ?? w roli A????y Viola Arlak / Magdalena Smalara* ?? w roli Diany Anna Smo??owik / Natasza Le??niak * ?? w roli Nonny Tadeusz Chudecki, Artur Pontek* ?? w roli Fiodora Dariusz Kordek / Leszek Zdu??* / Dariusz Taraszkiewicz* ?? w roli Wasilija (*wymiennie) Re??yseria Dariusz Taraszkiewicz Muzyka Jacek Zamecki Scenografia Dorota Kalitowicz Kostiumy Donata Kozielewicz Choreografia Janja Lesar, Krzysztof Hulboy Dariusz Taraszkiewicz ?? absolwent wydzia??u aktorskiego krakowskiej PWST, re??yser, aktor, dyrektor Domu Kultury w Rawiczu. Wyst?powa?? w teatrach: im. Jaracza w ?odzi (1999-2002), Muzycznym w ?odzi (1999-2001), Muzycznym w Poznaniu (2002-05 i od 2008), Muzycznym w Lublinie (2004), im. Wojciecha Bogus??awskiego w Kaliszu (2005-2008), Polskim w Poznaniu (2006) i "Arka" we Wroc??awiu (2009). Re??yser spektakli: Cudowna Terapia (2018), G?ska (2019).

Authors
Top