Koncert – Jose Cura i jego go??cie

S??ynny ??piewak b?dzie koncertowa?? w Polsce po raz pierwszy od wielu lat. Argenty??czyk miano jednego z najlepszych tenor??w ??wiata zdoby?? dzi?ki niezr??wnanym interpretacjom partii solowych w operach Verdiego, Pucciniego i operach francuskich. Jose Cura wyst?pi w Zabrzu razem z sopranistk? Agnieszk? Koz??owsk? i tenorem Bogus??awem Mork?. Wykonawcom akompaniowa? b?dzie Cracow Event Orchestra, a orkiestr?, na zmian? z Maestro Cura, dyrygowa?? b?dzie Sebastian Per??owski.

Unikatowy, bo jedyny taki koncert ??Jose Cura i jego go??cie? rozpocznie si? 22 listopada 2014 r. (sobota), o godz. 18:00 w Domu Muzyki i Ta??ca w Zabrzu. W programie wydarzenia znajd? si? arie operowe, operetkowe oraz pie??ni neapolita??skie i latynoskie. ??wiatowej klasy tenor zaprezentuje si? r??wnie?? w roli dyrygenta.

– Ka??da dzia??alno??? ludzka, kt??ra nie daje natychmiastowych rezultat??w, lecz wymaga wielu lat wysi??ku fizycznego i umys??owego, rado??ci i b??lu, ??miechu i ??ez, potu i krwi itp. prawdopodobnie przestanie istnie?, chyba ??e ludzko??? unowocze??ni swoj? mentalno???. XXI wiek niesie ze sob? ogromny dost?p do technologii. To na razie dobrze, ale niestety, ta pozorna ??atwo??? uzyskania dobrych wynik??w w jakiej?? dziedzinie zabija zdolno??? do prawdziwego po??wi?cenia si?. By zosta? prawdziwym mistrzem w sztuce ??piewu operowego (to samo tyczy si? instrumentalisty czy klasycznego tancerza) trzeba zainwestowa? wiele lat swojego ??ycia w ?wiczenia, nie m??wi?c ju?? o opanowaniu samej techniki – m??wi Jose Cura.

Jose Cura jest ??piewakiem wyr????niaj?cym si? g??osem pozostaj?cym na d??ugo w pami?ci s??uchaczy oraz aktorem, kt??rego obecno??? na scenie wnosi oddech ??wie??ego powietrza. Jako artysta ???czy w sobie umiej?tno??ci re??ysera, scenarzysty oraz muzyka doskona??ego. Ta niespotykana kombinacja wszechstronno??ci i charyzmy sprawia, ??e za ka??dym razem kiedy pojawia si? na scenie sala koncertowa jest wype??niona po brzegi.

Bilety na wydarzenie ?? ceny: 145, 165, 185 i 210 z?? – mo??na naby? na portalach: ticketpro.pl, bilety24.pl, kupbilet.pl oraz biletyna.pl

Bilety mo??na r??wnie?? kupi? w salonach Empik w ca??ym kraju, sieci sklep??w Media Markt, sieci sklep??w Saturn oraz kasie Domu Muzyki i Ta??ca w Zabrzu – ul. Gen. de Gaulle??a 17, tel. 32 271 56 41, 32 271 56 42.

Bilety VIP ?? to wy???cznie 30 miejsc, pierwszy rz?d, spotkanie z artystami po koncercie ?? w cenie 299 z?? mo??na naby? tylko u organizatora koncertu. W sprzeda??y znajduj? si? ostatnie miejsca VIP.

Zam??wienia grupowe (powy??ej 20 os??b, 10 % rabatu) oraz zapytania dotycz?ce innych informacji zwi?zanych z wydarzeniem prosimy kierowa? do organizatora; Agencja Artystyczna Monolit: + 48 518 522 581, www.monolitart.com.pl, [email protected] Wsp????praca z mediami: + 48 500 263 286, [email protected]

Jose Cura urodzi?? si? 5 grudnia 1962 r. w Rosario w prowincji Santa Fe. Jego talent muzyczny rozwija?? si? b??yskawicznie: w wieku 12 lat rozpocz??? nauk? gry na gitarze pod okiem Juana di Lorenzo. W wieku 15 lat Jose zadebiutowa?? jako dyrygent ch??ru, a rok p????niej rozpocz??? nauk? kompozycji u Carlosa Castro oraz nauk? gry na fortepianie w szkole Zulmy Cabrera. Wielk? pasj? nastoletniego Jose by?? sport ?? m??odzieniec przez pewien czas rozwa??a?? nawet karier? zawodowego rugbisty, niemniej za rad? swych nauczycieli po??wi?ci?? si? muzyce.

Jose_Cura_monolitpress15-007-2014-11-06 _ 21_46_50-80

Agnieszka_Boguslaw_monolitpress9-001-2014-11-06 _ 21_46_48-80

Agnieszka_Kozlowska_monolitpress3-002-2014-11-06 _ 21_46_48-80

Boguslaw_Morka_monolitpress7-003-2014-11-06 _ 21_46_48-80

Jose_Cura_monolitpress12-006-2014-11-06 _ 21_46_48-80

Jose_Cura_monolitpress13-004-2014-11-06 _ 21_46_48-80

Jose_Cura_monolitpress14-005-2014-11-06 _ 21_46_48-80

Zdj?cia: materia??y prasowe organizatora/Agencja Artystyczna Monolit

Authors
Top