KREATYWNY WERNISA?? W WARSZAWIE

Warszawa, 20 wrze??nia 2019

#IBISSTYLESBYUS ?? KREATYWNY WERNISA?? W WARSZAWIE

W czwartek, 19 wrze??nia 2019, w hotelu ibis Styles Warszawa Centrum odby??a si? kreatywna wystawa #ibisStylesByUs. W hotelowym wn?trzu w specjalnie zaaran??owanej przestrzeni uczestnicy wystawy mogli obejrze? zwyci?skie prace wy??onione w instagramowym konkursie przez jury, w kt??rym znale??li si? hiszpa??scy fotografowie Anna Devis (@Anniset) i Daniel Rueda (@DrCuerda). Dodatkowo ka??dy wzi??? udzia?? w kreatywnych warsztatach, w kt??rych m??g?? stworzy? swoje r?kodzie??a. W wydarzeniu wzi?li udzia?? znane osoby ze ??wiata showbiznesu, jak m.in. Julka Wr??blewska, Izabela Zwierzy??ska czy Magda W??jcik, zwyci???czyni ostatniej edycji programu Big Brother.

Warszawa kreatywnie
Hotel ibis Styles Warszawa Centrum jako jeden z gospodarzy mi?dzynarodowej kampanii #ibisStylesByUs zaprosi?? go??ci na wernisa?? fotografii wykonanych przez u??ytkownik??w Instagrama i ambasador??w konkursu. Dodatkowo wystaw? uzupe??ni??y zdj?cia autorstwa Wojtka Koguta, Accor Area Guest Experience Manager EE South of Poland, prywatnie mi??o??nika fotografii. W my??l idei przewodniej kampanii, kt??rej celem jest uwolnienie w??asnej kreatywno??ci, ka??dy m??g?? wzi?? odwiedzi? kreatywne stanowiska z warsztatami DIY. Dla amator??w i mi??o??nik??w fotografii hotel przygotowa?? wyj?tkowe warsztaty poprowadzone przez Maurycego i Marzen? ??mierzchalskich. Z kolei fani grafiki i ilustracji mogli wykona? w??asnor?czne plakaty na stanowisku zorganizowanym przez Tomasza Pie??czaka. W??r??d pozosta??ych warsztat??w znalaz??y si?: kreator bi??uterii, a tak??e stanowiska z lasami w szkle i naturalnymi ??wiecami zalewanymi. Nie zabrak??o te?? atrakcji kulinarnych, kt??re zapewni?? pokaz kuchni molekularnej z u??yciem ciek??ego azotu, dekorowanie babeczek i jadalne balony z helem.

W wydarzeniu wzi???y udzia?? znane osobisto??ci ze ??wiata showbiznesu, influencer??w i fotografii, takie jak: Julka Wr??blewska, Izabela Zwierzy??ska, Anna Gzyra czy uczestnicy poprzedniej edycji programu Big Brother i Top Model. Wernisa?? poprowadzi?? prezenter Mateusz Szymkowiak.

Niepowtarzalny charakter, unikalny design, kreatywno??? i inspiruj?ca pozytywna energia obecna w hotelowych wn?trzach stanowi? o charakterze i sile marki ibis Styles. Taka idea przy??wieca??a tak??e nam podczas konkursu, kt??rego celem by??o zainspirowanie mi??o??nik??w i amator??w fotografii do stworzenia wyj?tkowych dzie??. Z kolei dzi?ki organizacji wystawy, wszyscy mogli??my mie? okazj? sami sta? si? kreatorami r?kodzie?? i na w??asnej sk??rze poczu? ducha marki ibis Styles ?? m??wi Marcin Szyma??ski, Accor Midscale & Economy Segment Manager Eastern Europe.

#ibisStylesByUs – kreatywne wyzwanie na Instagramie
Marka ibis Styles wraz z Ann? Devis i Danielem Rued? zaprosili u??ytkownik??w Instagrama do uwolnienia swojej kreatywno??ci i zabawy z designem w przygotowaniu konkursowych prac opatrzonych #ibisStylesByUs. Spo??r??d ponad 3000 nades??anych prac jury wybra??o 11 zwyci?zc??w, kt??rych fotografie wyruszy??y w mi?dzynarodowe tourn?e po 9 hotelach ibis Styles na ca??ym ??wiecie. Wystawa zawita??a ju?? do Hiszpanii, gdzie odby??a si? jej premiera, na fotograficznej mapie s? m.in. Wielka Brytania, Brazylia, Tajlandia czy Indonezja.

Hotel ibis Styles Warszawa Centrum to bez w?tpienia jeden z najbardziej designerskich obiekt??w w Europie ??rodkowo-Wschodniej. Ka??dy element wyposa??enia odwo??uj?cego si? do przewodniego motywu sp?dzania czasu nad rzek? kojarzy si? jednocze??nie z kreatywno??ci? i pobudzaniem wyobra??ni. Dlatego cieszymy si?, ??e mogli??my w??a??nie w tym hotelu go??ci? wystaw? zdj?? z konkursu #ibisStylesByUs ?? zapewnia Marcin Kubuj, dyrektor generalny hotelu.

@ibishotels
#ibisStylesByUs

O ibis Styles

Ibis Styles, to dynamicznie rozwijaj?ca si? ekonomiczna klasa obiekt??w grupy Accor, kt??ra oferuje do??wiadczenie z pobytu bazuj?ce na kreatywno??ci i zabawnym designie. Kreatywno??? oraz dobry nastr??j cechuj? komfortowe oraz designerskie hotele, z kt??rych ka??dy ma sw??j wyj?tkowy styl. S? zlokalizowane w sercu miast lub w pobli??u biznesowych dzielnic, a ka??dy hotel oferuje wsp????czesne, kreatywne i radosne do??wiadczenia z pobytu. Marka wdro??y??a specjalne udogodnienia dla dzieci oraz rodzin, co sprawi??o, ??e hotele sta??y si? miejscami wype??nionymi zabaw? i komfortowymi dla rodzic??w. W czerwcu 2018 roku, ??wiatowe portfolio marki liczy??o ponad 470 hoteli oraz 48 000 pokoi w 48 krajach.

O Grupie Accor
Accor to ??wiatowy lider w dziedzinie obs??ugi podr????nych i zwi?zanego z tym stylu ??ycia oraz cyfrowych, innowacyjnych rozwi?za??, oferuj?cy wyj?tkowe prze??ycia w ponad 4800 hotelach, resortach i rezydencjach, jak r??wnie?? w ponad 10 000 ekskluzywnych prywatnych rezydencji na ca??ym ??wiecie.

ibis.com/accorhotels.com

Authors
Top