La Sagrada Fam?lia

La Sagrada Fam?lia

autorem artyku??u jest Mirek Nikolin


Cho? pocz?tki budowy tego imponuj?cego i pi?knego budynku si?gaj? jeszcze po??owy XIX w., to nie b?dzie k??amstwem stwierdzenie, ??e ko??ca nie wida?…Historia ??wi?tyni rozpoczyna si? w kr??lestwie rz?dzonym przez Izabel? II. Wtedy to Josep Mar?a Bocabella za??o??y?? Zwi?zek Wielbicieli ??wi?tego J??zefa (Associaci?? Espiritual de Devots de Sant Josep), kt??ry to sta?? si? niejako promotorem utworzenia ??wi?tyni po??wi?conej ??wi?tej Rodzinie. W nied??ugo potem Zwi?zek wykupi?? teren w obr?bie ulic Marina, Proven?a, Sardenya i 712078_sagrada_familia_barcelonaMallorca (dzi?? jest to ruchliwe, pi?kne centrum miasta, bogato zaopatrzone ?? obok zabytk??w – nie tylko w liczne kawiarnie i restauracje, ale tak??e hotele w Barcelonie i inne kwatery turystyczne, a w 1882 roku biskup Mr. Urquinaona po??wi?ci?? kamie?? w?gielny ko??cio??a zaprojektowanego przez Francesc del Villar. Nieporozumienia z tym architektem doprowadzi??y Bocabell? do innego, znakomitego artysty – niejakiego Antoniego Gaud?. Jego projektem by??a bazylika zawieraj?ca pi?? naw w cz???ci g????wnej, trzy – w transepcie, a wie??cz?ca kopu??a mia??a osi?gn?? wysoko??? 170 m. Dopiero p????niej dobudowano takie elementy, jak klasztorne kru??ganki. Pocz?tek XX w., a w nim ??mier? Gaudiego (1926 r.) oraz Hiszpa??ska Wojna Domowa (1935 – 1939), nie pomog??y w budowie bazyliki. Sp??on???a g????wna krypta a tak??e wi?kszo??? projekt??w oraz warsztat architekta. Dopiero oko??o 1940 roku krypt? odrestaurowa?? architekt Francesc Quintana, kt??ry tak??e zrekonstruowa?? modele i plany swego poprzednika. Kolejno powstawa??y coraz to nowe elementy – dobudowano dzwonnice, wyka??czano fasady, rozwija??o si? zdobnictwo (rze??by i p??askorze??by), a wraz z budow? nowych – restaurowano starsze cz???ci. Do dnia dzisiejszego trwaj? prace nad wewn?trzn? kolumnad?, rozbudow? naw, tak??e transeptowych, ch??rem czy owitra??owaniem najwy??szych partii okiennych. G????wna kopu??a wci??? czeka na lepsze czasy – wyko??czenie, zdobienie i ostateczny kszta??t, kt??ry w wi?kszej mierze odzwierciedla? ma pierwotny zamys?? Gaudiego.Jednym z najstarszych element??w jest krypta oraz przy??wi?tynny klasztor (z pi?knymi, kolumnowymi kru??gankami), a tak??e szko??a parafialna. Z kolei najnowszym jest Klasztor ?aski Pa??skiej, oraz wewn?trzne rozbudowy: ch??r Fasady Chwa??y Pa??skiej i sklepienia po??wi?cone ewangelistom – Mateuszowi i Janowi.“Ostatnie wielkie sanktuarium chrze??cija??stwa” – tak nazwa?? swoje dzie??o Antoni Gaudi. Jako takie, w samym swoim zamy??le, przesycone zosta??o chrze??cija??skimi symbolami. Symbole te znale??? mo??na wsz?dzie – od samej konstrukcji po zdobnictwo. Osiemna??cie wrzecionowatych, wysokich wie?? przypomina? ma postacie: Dwunastu Aposto????w, czterech Ewangelist??w (ozdobione symbolicznymi ich przedstawieniami: byk dla ?ukasza, anio?? dla Mateusza, orze?? dla Jana i lew dla Marka), Matki Boskiej (jedna z ni??szych wie??, co zgodne jest z projektem Gaudiego), oraz Jezusa Chrystusa. Ta ostatnia, centralna i najwa??niejsza, swoim zdobnictwem przypomina? ma o chrystusowym krzy??u. Jest ona o metr ni??sza od szczytu Montju??c (Wzg??rze ??yd??w), gdy?? Gaudi nie chcia??, aby jego budowla w jakikolwiek spos??b przewy??sza??a Dzie??o Bo??e. Na wszystkich wie??ach widniej? ornamenty winogronne, zbo??owe, oraz o kszta??tach kielich??w, co nawi?zywa? ma do podstawowych atrybut??w eucharystycznych.

Bazylika swoimi trzema fasadami kieruje si? w trzy strony ??wiata: wsch??d (Fasada Narodzenia Pa??skiego), zach??d (Fasada M?ki Pa??skiej) i po??udnie (nieuko??czona jeszcze Fasada Chwa??y Pa??skiej).Ostateczne zako??czenie budowy Sagrada Familia planuje si? na rok 2026, co by??oby wyj?tkowym u??wietnieniem setnej rocznicy ??mierci Antoniego Gaudiego. W ramach ciekawostki wspomnie? nale??y, i?? brytyjski zesp???? rockowy – The Alan Parsons Project ?? napisa?? piosenk?, po??wi?con? tej niezwyk??ej ??wi?tyni. Sagrada Familia jest jednym z utwor??w na albumie Gaudi, po??wi?conemu katalo??skiemu architektowi.http://www.sagradafamilia.org/eng/index.htm


Artyku?? pochodzi z serwisu Por??wnywarka turystyczna – 30 system??w rezerwacyjnych i 800 000 miejsc noclegowych w jednej wyszukiwarce.


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#lasagrada sukienki #sukienki lasagrada #la sagrada ubrania #la sagrada sukienki #lasagrada ubrania #lasagrada sukienka #lasagrade #ubrania lasagrada

Authors

Related posts

Top