Ostatni cz??owiek – P.T. Deutermann

Ostatni cz??owiek – P.T. Deutermann

Cena detaliczna: 34,90
Wydawca: Bellona
EAN 9788311134065
440 stron
format 145×205 mm
oprawa mi?kka

Na pustynnym odludziu otoczonym wie??cem Wzg??rz Judejskich spoczywaj? ruiny twierdzy Masada. Wznosz?ce si? nad wodami Morza Martwego i kopalniami soli, kamienne pa??ace kr??la Heroda g??ruj? nad niego??cinnym, bezludnym krajobrazem, gdzie w roku 70 n.e. dobieg??a kresu ??ydowska rewolta przeciwko Rzymowi oraz ??ycie 960 ludzi broni?cych fortecy. Wed??ug legendy obro??cy Masady wybrali ??mier? od rzymskiej niewoli, pope??niaj?c zbiorowe samob??jstwo i morduj?c w??asnor?cznie swoich najbli??szych w noc poprzedzaj?c? ostatni szturm rzymskich legionist??w.
David Hall, ameryka??ski in??ynier nuklearny, przylatuje do Izraela, by znale??? odpowied?? na nurtuj?ce go pytanie. Jest przekonany, ??e obro??cy Masady odebrali sobie ??ycie, by zachowa? w tajemnicy sekret, kt??rego strzegli. Hall zamierza uda? si? na szczyt g??ry, na kt??rej wzniesiono fortec? i odkry? prawdziwy pow??d tragicznego ko??ca obro??c??w Masady. Towarzyszy mu, wbrew w??asnej woli, izraelska archeolog, Judyta Ressner, atrakcyjna wyk??adowczyni Uniwersytetu Hebrajskiego. Tajemnicza g??ra skrywa jednak??e niejeden sekret. Na drodze Halla staj? niebawem funkcjonariusze izraelskich s??u??b specjalnych, gotowi pokrzy??owa? za wszelk? cen? jego plany. Nie cofn? si? przed niczym, aby chroni? tajemnice Masady przed obcymi.

Ostatni cz??owiek ???czy fascynuj?c? histori? ze wsp????czesn? opowie??ci? szpiegowsk?. Jest pasjonuj?cym i sk??aniaj?cym czytelnika do my??lenia thrillerem, kt??rego akcja rozgrywa si? na Bliskim Wschodzie w czasach obecnych, a tak??e w odleg??ej przesz??o??ci.

Authors
Top