Podr????e kosmiczne nowy program interaktywnego kina Cinema Park

Nieziemska przygoda w Cinema Park. ??Podr????e kosmiczne? – nowy program interaktywnego kina Cinema Park Orange w Poznaniu ju?? od 20 lutego

Od soboty, 20 lutego 2010 roku do repertuaru pozna??skiego interaktywnego kina Cinema Park Orange wchodzi nowy program ??Podr????e kosmiczne?. Dzi?ki niemu, przed g??odnymi kosmicznej wiedzy dzie?mi oraz spragnionymi nieziemskich wra??e?? rodzicami z Wielkopolski, Wszech??wiat stanie otworem.

??Podr????e kosmiczne” to program, kt??ry od soboty, 20 lutego 2010 roku wejdzie do repertuaru interaktywnego kina Cinema Park Orange w Poznaniu. To niezwyk??a opowie??? o kosmosie, Uk??adzie S??onecznym i gwiazdach, opowiedziana ciekawym, przyst?pnym nawet dla najm??odszych widz??w j?zykiem. W ??Podr????ach kosmicznych” nie ma mowy o rakietach, statkach kosmicznych czy pot???nych teleskopach, ale dzi?ki innowacyjnej technologii, nie odrywaj?c si? od ziemi widzowie porwani zostaj? w podr???? na kra??ce Wszech??wiata. To gwarancja ??wietnej zabawy i niezapomnianej przygody.

??Ka??dy rodzic chcia??by zabra? swoje dziecko w ??kosmiczn? podr?????. Wyzwanie to potraktowali??my w Cinema Park powa??nie. Specjalnie dla rodzic??w, opiekun??w, ale r??wnie?? nauczycieli, stworzyli??my program ??Podr????e kosmiczne?, kt??ry ods??aniaj?c r?bek nieba ukazuje ogrom i wspania??o??? Wszech??wiata. Co wi?cej, technologia naszego kina sprawia, ??e jest on niemal na wyci?gni?cie r?ki.? ?? powiedzia??a Monika Wolska Project Manager Cinema Park w Polsce. ??Wiedza jest warto??ci? nadrz?dn?, , a w interaktywnym kinie Cinema Park dzieciaki ucz? si? i bawi? jednocze??nie. A wszystko to w sze??ciu specjalnie przystosowanych super nowoczesnych salach. Ruch foteli, tr??jwymiarowy film, interaktywna gra to tylko niekt??re z atrakcji czekaj?cych na widz??w w naszym kinie. Im wi?cej bod??c??w, tym wi?ksze, niezapomniane wra??enie?? Wycieczka szkolna czy weekendowa rodzinna wyprawa do Cinema Park to zawsze niezwyk??a podr???? w ??wiat pe??en tajemnic, przyg??d, nauki i wybornej zabawy.? ?? doda??a.

Podroze_kosmiczne_citylight??Podr????e kosmiczne? to sze??? nowoczesnych sal, w kt??rych na widz??w czekaj? niezapomniane prze??ycia. Kosmiczna przygoda rozpoczyna si? od Sali 3D, w kt??rej widzowie wyruszaj? w tr??jwymiarow? podr???? na kra??ce Wszech??wiata. Poznaj? nasz Uk??ad S??oneczny i z bliska przygl?daj? si? zadziwiaj?cym planetom i gwiazdom. Wszystko po to by ruszy? dalej, do kolejnych sal, gdzie czekaj? nast?pne etapy przygody. W niezwyk??ej Sali Ruchu, siedz?c w specjalnych, ruchomych fotelach, ogl?daj? zachwycaj?c? opowie??? o planecie Ziemi. Widz? jej niezwyk??e pi?kno, ale i dostrzegaj? zagro??enia jakie niesie ze sob? rozw??j cywilizacji. A gdy zn??w wyl?duj? na Ziemi i na nowo spojrz? na otaczaj?cy ich ??wiat, cztery kolejne sale zgotuj? im kolejne porcje niezapomnianych emocji. W Sali Inspiracji widzowie ??Podr????y Kosmicznych? przekonaj? si? co by by??o gdyby ludzko??? musia??a opu??ci? Ziemi?, w Sali Wyobra??ni natomiast, zobacz? jak mog??oby wygl?da? tajemnicze spotkanie z pozaziemskimi istotami. Sala Muzyki zafunduje im galaktyczny koncert a niezwyk??a Sala Interakcji zaprosi do zabawnej rywalizacji podczas interaktywnej Akademii Kosmicznej. A?? chce sie powiedzie?: Ale kosmos!

Tej przygody nie mo??na przegapi?!

Program ??Podr????e kosmiczne? ju?? od 20 lutego w Cinema Park w Poznaniu!

Ceny bilet??w na program ??Podr????e kosmiczne? wynosz? od 25 z?? do 31 z??.

Cinema Park Pozna??

(Cinema City Kinepolis)

ul. B.Krzywoustego 72

61-144 Pozna??,

[email protected]

***

Informacje o Cinema Park

Cinema Park Orange to zabawa i edukacja w kinie. To interaktywne, nale???ce do sieci Cinema City, kino na miar? XXI wieku. To kino dla mi??o??nik??w edukacyjnej rozrywki. Ide? Cinema Park jest bowiem nauka i zabawa poprzez oddzia??ywanie na wszystkie zmys??y. To nowoczesne, multisensoryczne kino, w kt??rym widz aktywnie uczestniczy w programach tematycznych realizowanych w sze??ciu salach kinowych.

Cinema Park oferuje szeroki wachlarz najnowocze??niejszych technologii, fascynuj?cych i nowatorskich rozwi?za??, wykorzystuj?cych mo??liwo??ci nowoczesnych multipleks??w. Tu wszystkie, nawet trudne, informacje przekazywane s? w spos??b atrakcyjny, j?zykiem wirtualnego obrazu, niepowtarzalnego d??wi?ku oraz dostarczaj?cy niezapomnianych wra??e?? oraz efekt??w specjalnych. Interaktywne sale kinowe powsta??y przede wszystkim z my??l? o dzieciach. Programy Cinema Park przyci?gaj? jednak wszystkich g??odnych wiedzy i wra??e??. To bowiem wspania??y pomys?? na poszerzanie horyzont??w w przyjemny i ciekawy spos??b. Jak powiedzia?? Albert Einstein: ??Wyobra??nia jest cenniejsza od wiedzy?. W Cinema Park m??wimy: ??Stymulowanie wyobra??ni pog???bia nasz? wiedz??.

Dotychczas w Polsce funkcjonuj? dwa interaktywne kina Cinema Park, w Warszawie i Poznaniu. W repertuarze kin Cinema Park znajduj? si? obecnie takie programy jak: ??Prze???cz si? na Ekologi??, ??Cztery ??ywio??y?, ??Kr??lestwo zwierz?t?, ??Podr????e Kosmiczne?, ??Na ??cie??kach wiary? oraz ??Wszystko o cz??owieku?.

hastagi na stronie:

#kino interaktywne warszawa #gry o rakietach #kino interaktywne #kino interaktywne krak??w #gry o rakietach kosmicznych #kino interaktywne krakow repertuar #wszystko o kosmosie

Authors

Related posts

Top