Poznaj tajemnic? pisma kaligraficznego

Poznaj tajemnic? pisma kaligraficznego

autorem artyku??u jest Adam Topor


Arty??ci a przede wszystkim malarze, nawet je??li nie rozumiej? sensu stworzenia tak “dziwnego” pisma potrafi? doceni? jego malarsko-artystyczn? warto???. Poci?gni?cia p?dzla, styl i pe??ne bogactwo charakterystycznej kreski. Potrafi? oceni? go r??wnie dobrze jak obraz abstrakcyjny tym bardziej, ??e to w??a??nie kaligrafia chi??ska wywar??a znaczny wp??yw na rozw??j europejskiego malarstwa abstrakcyjnego.1160167_red_paper_lanternKaligrafia chi??ska ma swoje w??asne regu??y i odmiany stylistyczne, a kto je opanuje mo??e bez przeszk??d (nawet bez znajomo??ci j?zyka) pozna? gruntownie t? sztuk? lub chocia?? zdoby? si? na podstawy w ocenianiu estetycznej i formalnej interpretacji pisma.Nikt nie jest w stanie zrozumie? istoty kaligrafii bez podstawowych wiadomo??ci dotycz?cych samego j?zyka chi??skiego i jego odmian. J?zyk ten jest do??? specyficzny i (nie boj? si? tego powiedzie?) wyizolowany, w kt??rym wszystkie wyrazy s? jednosylabowe i pozbawione fleksji. Gramatyka jest zaskakuj?co prosta – a nawet nie ma jej wcale. M??wi si? po prostu np.

JA – i???,

TY – i???,

ON – i???, itd.

Samo pismo jest “ideograficzne”, a to oznacza, ??e ka??demu poj?ciu odpowiada jeden znak. We wsp????czesnym j?zyku literackim, b?d?cym zapisem j?zyka m??wionego wyst?puj? bardzo cz?sto wyrazy dwu lub wi?cej sylabowe. W przeciwie??stwie do j?zyka klasycznego, dzisiaj ju?? prawie nie u??ywanego i wyst?puj?cego tylko w literaturze klasycznej.Wytwory sztuki kaligraficznej zaliczane s? do malarstwa, kt??rego tematem s? zwykle poematy, sentencje, czy nawet jedno s??owo. Sztuka kaligraficzna nale??y do obowi?zkowego wykszta??cenia ka??dego m?drca, filozofa lub polityka. Tutaj ciekawostka – wybitnym kaligrafem na “chwa??? narodu” by?? wielki Mao. Ka??demu kto chce rozpocz?? przygod? z kaligrafi? przyznam szczerze, i?? wysokie umiej?tno??ci zdobywa si? ca??ymi latami. Ka??dy znak kaligraficzny buduje si? wed??ug okre??lonej kolejno??ci: najpierw elementy g??rne, potem dolne, lewe, prawe, poziome i pionowe. Trzymaj?c si? okre??lonych regu?? nadawano ideogramowi specyficzn? form? artystyczn? – ideogram “ptaka” niczym zrywa?? si? do lotu, “smoka” za?? wi?? si? i k???bi??.

ShuDian the China Ebooks Library


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#pismo kaligraficzne #pismo kaligraficzne polskie #nauka kaligrafii przez internet #kaligraficzne pismo #zasady kaligrafii

Authors

Related posts

Top