Thriller psychologiczny – Dramat rodziny w szwedzkim raju

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 25 sierpnia 2014 r.

Dramat rodziny w szwedzkim raju

Ruszy??y zdj?cia do najnowszego filmu Dariusza Gajewskiego ??Obce Niebo?, re??ysera kultowej ??Warszawy?. Scenariusz tego thrillera psychologicznego zosta?? oparty na kilku prawdziwych historiach, kt??re wydarzy??y si? w krajach skandynawskich. Do udzia??u w filmie zosta??y zaproszone wielkie gwiazdy polskiego i szwedzkiego kina: Agnieszka Grochowska, Bart??omiej Topa, Ewa Fr??ling – znana m.in. z roli Emelie w dramacie Ingmara Bergmana ??Fanny i Alexander? oraz Per Morberg, kt??ry pojawi?? si? w serialu telewizyjnym o Kurcie Wallanderze. W jednej z g????wnych r??l wyst?pi??a debiutuj?ca na du??ym ekranie Basia Kubiak. Premiera kinowa zosta??a zaplanowana na 2015 rok.

OPIS FABU?Y:
Na p????nocy Szwecji, w ma??ym miasteczku, mieszka para polskich emigrant??w, kt??ra w nowym kraju szuka spokoju i dobrobytu. Jednak nie umiej? odnale??? si? w nowej rzeczywisto??ci. Tylko ich siedmioletnia c??rka m??wi po szwedzku i zaadaptowa??a si? do nowych warunk??w. Pewnego dnia w ich domu pojawia si? Anita z Urz?du do spraw Spo??ecznych. Kolejne nieporozumienia i r????nice kulturowe sprawiaj?, ??e ma??a Ula, podobnie jak 30 tysi?cy innych dzieci w Szwecji, zostaje odebrana rodzicom. Za miesi?c ma odby? si? rozprawa s?dowa, w wyniku kt??rej nieodwo??alnie trafi do adopcji. Zaczyna si? dramatyczna walka o przetrwanie rodziny, o wolno??? i o mi??o???.

RE??YSER O FILMIE:
Wszyscy i wsz?dzie d???ymy do perfekcji. Ulegamy z??udzeniu, ??e mo??emy by? istotami doskona??ymi. Za te z??udzenia dostajemy rachunek, tym wy??szy, im bardziej wynikaj? one z naszego egoizmu i ignorancji. Tematycznie ??Obce Niebo? wpisuje si? w nurt kina spo??ecznego. Z dramaturgicznego punktu widzenia jest to thriller. Napi?cie buduje si? do samego ko??ca filmu. Emocje bohater??w proporcjonalne s? do stawki, o kt??r? graj? ?? najwy??szej mo??liwej. Tym, o co walcz?, jest bowiem ich cz??owiecze??stwo.

NA PLANIE
Zdj?cia do filmu, za kt??re odpowiada Monika Lenczewska, b?d? realizowane w Szwecji i w Polsce (okolice Sztokholmu, Warszawa i Pobierowo).
Producentami s? Dariusz Gajewski i Kuba Kosma ?? TAKFILM. Film jest wsp????finansowany ze ??rodk??w Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Za dystrybucj? odpowiada NEXT FILM.


??OBCE NIEBO?
Re??yseria: Dariusz Gajewski
Scenariusz: Dariusz Gajewski, Micha?? Godzic
Zdj?cia: Monika Lenczewska
Obsada: Agnieszka Grochowska, Bart??omiej Topa, Barbara Kubiak, Ewa Fr??ling, Tanja Lorentzon, Gerhard Hoberstorfer, Per Morberg, Oleh Drach, Alona Szostak, Jan Englert, Irene Lindh, Bengt Braskered
Producent: Dariusz Gajewski, Kuba Kosma, TAKFILM
Dystrybutor: NEXT FILM

fot.Robert Jaworski_mat.prasowe_OBCE NIEBO_TAKFILM_NEXTFILM_1-001-2014-08-25 _ 20_49_02-80

fot.Robert Jaworski_mat.prasowe_OBCE NIEBO_TAKFILM_NEXTFILM_2-002-2014-08-25 _ 20_49_02-80

fot.Robert Jaworski_mat.prasowe_OBCE NIEBO_TAKFILM_NEXTFILM_3-003-2014-08-25 _ 20_49_02-80

fot.Robert Jaworski_mat.prasowe_OBCE NIEBO_TAKFILM_NEXTFILM_4-004-2014-08-25 _ 20_49_02-80

fot.Robert Jaworski_mat.prasowe_OBCE NIEBO_TAKFILM_NEXTFILM_5-005-2014-08-25 _ 20_49_02-80

Authors
Top